[NATJEČAJ] DIREKTOR/ICA TURISTIČKOG UREDA – Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri

[NATJEČAJ] DIREKTOR/ICA TURISTIČKOG UREDA

[FOTO] Gulašijada 2019.
13. studenoga 2019.
Advent u Svetom martinu na Muri 2019.
29. studenoga 2019.

[NATJEČAJ] DIREKTOR/ICA TURISTIČKOG UREDA

Temeljem članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članak 11. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17), članka 28. Statuta Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/10), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17, 72/17), Turističko vijeće Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri na 10. sjednici dana 16.10.2019. godine jednoglasno donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri na neodređeno vrijeme

Radni odnos zasniva se NA NEODREĐENO VRIJEME.

Uz opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17) kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17, 72/17):

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

  • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);
  • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
  • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  • da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-kratak životopis;
-presliku domovnice;
-presliku dokumentacije o stručnoj spremi;
-presliku evidencije o radnom iskustvu;
-original uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 3 mjeseci);
-potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove;
-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
-presliku svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike.

(Napomena: Direktorom turističkog ureda može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17) i članka 21 stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, iznimno, položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.)

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Internet stranici Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri ( www.visit.svetimartin.hr ) i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu:

Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7
40313 Sveti Martin na Muri
S naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i svi koji posebnim propisima imaju prednost za zapošljavanje moraju predočiti potrebnu dokumentaciju koja dokazuje pravo prednosti.
O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

S odabranim kandidatom sklopiti će se odgovarajući ugovor o radu na određeno vrijeme.
Turistička zajednica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor i provjeru znanja.
Turistička zajednica zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata temeljem ovog natječaja.