Stručni suradnik – TZ Sveti Martin na Muri – Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri

Stručni suradnik – TZ Sveti Martin na Muri

Galerija slika [ Dan žena 2019 ]
14. ožujka 2019.
JAVNI POZIV za potpore turističkim događanjima u 2019. godini
18. ožujka 2019.

Stručni suradnik – TZ Sveti Martin na Muri

Temeljem članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članak 11. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17), članka 28. Statuta Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 01/10), članka 4. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17, 72/17), članka 9. Pravilnika o radu Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri, članka 15. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri dana na 7. sjednici dana 11.03.2019. godine jednoglasno donijelo

 

Odluku o raspisivanju natječaja

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri

na radnom mjestu: stručni suradnik

 

 

Radni odnos zasniva se NA NEODREĐENO VRIJEME.

Uz opće uvjete Zakona o radu („NN“, broj 93/14, 127/17) kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“, broj 152/08) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17, 72/17):

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 

 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine do dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku domovnice
 3. presliku dokumentacije o stručnoj spremi
 4. presliku evidencije o radnom iskustvu
 5. original uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 3 mjeseci)
 6. potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove
 7. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 8. presliku svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike

 

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, br. 23/17 i 72/17) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 152/08) ali nema položen stručni ispit mora u roku od  jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit)

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Internet stranici Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri (www.visit.svetimartin.hr) i Hrvatskom zavodu za zapošljavanja na adresu:

Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri

Trg Svetog Martina 7

40313 Sveti Martin na Muri

S naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i svi koji posebnim propisima imaju prednost za zapošljavanje moraju predočiti potrebnu dokumentaciju koja dokazuje pravo prednosti.

O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Natječaj se treba raspisati do 15.03.2019. godine.

S odabranim kandidatom sklopiti će se odgovarajući ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Turistička zajednica zadržava pravo pozvati kandidate na razgovor i provjeru znanja.

Turistička zajednica zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata temeljem ovog natječaja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Sveti Martin na Muri

Sveti Martin na Muri, 11.03.2019. godine

 

Predsjednik Turističkog vijeća

Dražen Crnčec